Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Program "Za życiem"

Świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,- zł

Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,- zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r.; świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie. Jeżeli koniec 12-miesięcznego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia; wystawić je może lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. „becikowego”, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną).

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Z wnioskiem o świadczenie, może wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję), jeśli ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

KOORDYNACJA  WSPARCIA  PRZEZ  ASYSTENTA  RODZINY

Ustawa przyznaje także rodzinie uprawnienia do poradnictwa, koordynowanego przez asystenta rodziny. Asystenci mają być  przewodnikiem rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem po systemie wsparcia oraz koordynatorem pomocy.

Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

 • rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu);
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu;
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia martwego dziecka, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę – brak kryterium dochodowego.

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia.

Koordynacja asystenta rodziny polega na:

 • opracowywaniu wspólnie z rodziną katalogu wsparcia, możliwego do uzyskania;
 • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do  wskazanych podmiotów, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

 • przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowywaniu dziecka,
 • wsparcie psychologiczne,
 • pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich,
 • poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • informację o możliwości uzyskania pomocy materialnej,
 • pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka,
 • pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością,
 • pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka.

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień?

Przydzielenie asystenta rodziny odbywa się  na wniosek złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Ważne: Wsparcie asystenta przydziela się bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

Składając wniosek wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgodę na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty wskazane w art. 2 ust. 2 w/w ustawy, informacji o udzielonym wsparciu.

Historia publikacji

 • 28.03.2017 10:43, Administrator
  Edycja strony: Program "Za życiem"
 • 28.03.2017 10:41, Administrator
  Edycja strony: Program "Za życiem"
 • 28.03.2017 10:38, Administrator
  Edycja strony: Program "Za życiem"

Informacje

Liczba wyświetleń: 312
Utworzono dnia: 22.03.2017