Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Karta Dużej Rodziny

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Gmina Ostrów Mazowiecka  podjęła działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na jej terenie. 

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. 

W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp  do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne. Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana bezpłatnie. Ma to być dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej. 

Program jest realizowany przez Gminę Ostrów Mazowiecka

od 16 czerwca 2014 r.   

Szczegółowe informacje udzielane są  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ostrowi Mazowieckiej

pok. 4 tel. 29 679 98 04
  

KARTA DUŻEJ RODZINY

Kto może składać wniosek o wydanie karty:

1)  rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę   (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3)  dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1)  w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)  w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

1)  wniosek o wydanie karty (można pobrać w pok. nr 4 w GOPS Ostrów Mazowiecka)

2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

3)  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)  w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gdzie należy składać wnioski:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pok. nr 4
 

 

Historia publikacji

  • 23.03.2022 12:17, Administrator
    Edycja strony: Karta Dużej Rodziny
  • 23.03.2022 12:16, Administrator
    Edycja strony: Karta Dużej Rodziny
  • 28.03.2017 09:08, Administrator
    Edycja strony: Karta Dużej Rodziny

Informacje

Liczba wyświetleń: 327
Utworzono dnia: 22.03.2017