Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy - jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21.06.2001 r., o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 tj.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r., w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 z 2001 r. poz.1817) oraz Uchwała Rady Gminy Ostrów Mazowiecka Nr XIV/94/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrów Mazowiecka.

DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł brutto.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się :

 1. dodatków dla sierot zupełnych,
 2. zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 5. dodatku mieszkaniowego,
 6. dodatku energetycznego,
 7. świadczenia wychowawczego,
 8. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 10. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 11. pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 - dla 1 osoby
 • 40m2 - dla 2 osób
 • 45m2 - dla 3 osób
 • 55m2 - dla 4 osób
 • 65m2 - dla 5 osób
 • 70m2 - dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % lub o 50% jeśli pokoje i kuchnia zajmują nie więcej niż 60 % powierzchni użytkowej mieszkania. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczną,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym, wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO WYSTĘPUJE W PRZYPADKU:

 • nadmetrażu lokalu mieszkalnego;
 • braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego;
 • gdy, kwota dodatku jest niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji;
 • gdy, w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych;
 • w razie odmowy złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia majątkowego.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. zryczałtowany dodatek energetyczny.

Prawo do otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego ma odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

ABY OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY NALEŻY:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Minister Energii w drodze obwieszczenia z dnia 22 kwietnia 2016 r. ogłosił w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 01 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., która dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,29 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,68 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,81 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Wnioski można pobrać i złożyć  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 3

 

Historia publikacji

 • 06.04.2022 14:32, Administrator
  Edycja strony: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • 23.03.2022 12:26, Administrator
  Edycja strony: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
 • 29.03.2017 09:19, Administrator
  Edycja strony: Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Informacje

Liczba wyświetleń: 634
Utworzono dnia: 22.03.2017