Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, powołaną do udzielania pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie w stanie jej pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia.

Oznacza to, że warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej jest wcześniejsze wykorzystanie własnych środków, możliwości i przysługujących uprawnień. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko sytuację materialną i dochodową, w tym posiadane dochody i dobra materialne, ale również gotowość współdziałania w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz inne umiejętności np. posiadane kwalifikacje zawodowe.

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest:

 • na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 • z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielenia pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

 • osobiście u pracownika socjalnego właściwego ze względu na rejon opiekuńczy, w siedzibie GOPS, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, w godz. 7.30-15.30.
 • za pośrednictwem poczty na adres ośrodka, bez konieczności wizyty w GOPS na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

07-300 Ostrów Mazowiecka

Podstawą udzielenia pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy GOPS. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (odrębnie mieszkającego małżonka, rodziców lub dorosłych dzieci) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy.

UWAGA! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Wywiad przeprowadza właściwy ze względu na rejon opiekuńczy pracownik socjalny.

Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się dokumentów poświadczających sytuację rodzinną, zawodową, mieszkaniową i dochodową.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty  i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może zaproponować podpisanie kontraktu socjalnego – pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

WAŻNE! Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia, wstrzymania świadczeń pieniężnych, ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej.

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej w większości przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo odwołania się do organu drugiej instancji - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Ośrodka. Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Historia publikacji

 • 24.03.2017 10:45, Administrator
  Edycja strony: Pomoc społeczna
 • 24.03.2017 10:45, Administrator
  Edycja strony: Pomoc społeczna
 • 22.03.2017 08:58, Administrator
  Dodanie strony: Pomoc społeczna

Informacje

Liczba wyświetleń: 519
Utworzono dnia: 22.03.2017