Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Rodzaje świadczeń

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

1. Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. Świadczenie niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

 

 Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości: kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Może być również przyznany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekonomicznej. Świadczenie ma charakter jednorazowy i skierowany jest do osób i rodzin w celu zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej.

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

Uwaga: Wysokość przyznanego świadczenia zależy nie tylko od indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się o pomoc, ale również od możliwości finansowych Ośrodka.


Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy może być przyznany ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: - gdy posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi: 50%  różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

 

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Odpłatność za usługi opiekuńcze naliczana jest na podstawie  Uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie usługobiorcom, których dochód nie przekracza 100% obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, bądź osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej aktualnie na poziomie 634,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514,00 zł, dla osoby pozostającej w rodzinie. W przypadku osób, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego, odpłatność procentowa za 1 godzinę sprawowanej usługi jest uzależniona od wysokości tego dochodu.

 

Praca socjalna

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Rozumiana jest jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest to profesjonalna pomoc w kierunku przywrócenia lub wzmocnienia zdolności adresatów pomocy, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna to forma wsparcia świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Sprowadza się do opracowania diagnozy społecznej, wypracowania właściwych i skutecznych form pomocy według ustalonego z klientem planu pomocy. Podejmowania działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie przyczyn niewydolności finansowej, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin pozostających w kręgu zainteresowania pomocy społecznej. W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki (praca z indywidualnym przypadkiem, metoda pracy grupowej czy środowiskowej). Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny (art.45, ust.2 ustawy o pomocy społecznej) regulujący wzajemne uprawnienia i zobowiązania, ściśle określone pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem, wskazujący najwłaściwsze w danym wypadku formy pracy z osobą lub rodziną.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni świadczą poradnictwo socjalne, motywują do podejmowania działań w celu poprawy sytuacji swojej lub rodziny, udzielają pomocy zwłaszcza w staraniach o alimenty, we wnoszeniu spraw sądowych o stosowanie przemocy, bądź też kierują do instytucji „fachowego pomagania”. W tym zakresie współpracują z sądem, policją, służbą zdrowia, oświatą i innymi instytucjami.

 

 

 

Historia publikacji

 • 27.03.2017 14:38, Administrator
  Edycja strony: Rodzaje świadczeń
 • 27.03.2017 14:14, Administrator
  Edycja strony: Rodzaje świadczeń
 • 24.03.2017 15:09, Administrator
  Edycja strony: Rodzaje świadczeń

Informacje

Liczba wyświetleń: 502
Utworzono dnia: 22.03.2017