Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Procedura "Niebieska Karta"

Procedura „Niebieskie Karty”.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9 d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Kartyna przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A” następuje przez przedstawiciela jednego  z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia). Wszczęcie i prowadzenie procedury „NK” nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy należy:

 • przekazać formularz „Niebieskiej Karty – B” osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych;
 • w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać druk „Niebieskiej Karty – B”;
 • w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – „NK – B” należy przekazać rodzicowi, opiekunowi prawnemu, który nie jest sprawcą przemocy, albo osobie, która zgłosiła stosowanie przemocy w rodzinie.

Po wypełnieniu „Niebieskiej Karty – A” należy w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przekazać ją Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni powiadamia członków grupy roboczej, którzy rozpoczynają działania pomocowe na rzecz indywidualnego przypadku.
Następnie odbywa się posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na drukach „Niebieskiej Karty – C i D”. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie, natomiast osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie.

Wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – C” następuje na posiedzeniu grupy roboczej, dokonywana jest wtedy analiza sytuacji rodziny. Niestawienie się na posiedzenie grupy roboczej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie nie wstrzymuje prac grupy.

Wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – D” powinno nastąpić na posiedzeniu grupy w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc. Spotkania zorganizowane są w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i nienarażający ją na spotkanie ze sprawcą.


Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki jej zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia oraz sporządzenia protokołu zakończenia procedury.
O zakończeniu pracy (nad daną rodziną) decydują członkowie grupy. Grupa robocza sporządza informację o zakończeniu działań, którą przedkłada do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Przypadki wątpliwe, co do zasadności zakończenia procedury mogą być analizowane na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Historia publikacji

 • 29.03.2017 10:18, Administrator
  Edycja strony: Procedura "Niebieska Karta"
 • 29.03.2017 10:09, Administrator
  Edycja strony: Procedura "Niebieska Karta"
 • 29.03.2017 10:03, Administrator
  Edycja strony: Procedura "Niebieska Karta"

Informacje

Liczba wyświetleń: 246
Utworzono dnia: 27.03.2017