Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

GDZIE SIĘ UDAĆ PO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące i mieszkasz na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, zgłoś się do Inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej– udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi.

Pracownik

Kontakt

Rejon

Agnieszka Bielska

Tel.: /29/ 679 98 04
email:
gopsostrow@vp.pl

Gmina Ostrów Mazowiecka
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna (egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji).

 Fundusz alimentacyjny przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.


KRYTERIUM DOCHODOWE


Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

 • zawarło związek małżeńskiCO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

WYMAGANE DOKUMENTY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

 • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji i zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy, ewentualnie informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu lub niepodjęciu spowodowanym brakiem możliwości przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą

 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka

 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły średniej

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającyn okres świadczeniowy.

 • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę

 • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę zawartą w formie aktu notarialnego

 • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów przekazanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości

 • dokument określający datę i wysokość uzyskanego dochodu

 • W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


 

W przypadku uzyskania dochodu osoba uprawniona do świadczeń ma obowiązek poinformować o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu (chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w danym roku). Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu i kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.


 

Uzyskaniem dochodu jest :

1. zakończenie urlopu wychowawczego
2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło 
4. uzyskanie zasiłku lub świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
5. rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej
6. wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
)
7. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA
8. uzyskanie
świadczenia rodzicielskiego lub prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

9. uzyskanie stypendium doktoranckiego (art. 209 ust. 1 i 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 


Ośrodek może wstrzymać wypłatę świadczeń jeżeli:

 • osoba odmówi udzielenia lub nie udzieli, w wyznaczonym terminie Ośrodkowi wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo

 • nie podejmują świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe

 • osoba odmówi udzielenia komornikowi  informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli informacji nieprawdziwych

Historia publikacji

 • 06.04.2022 14:29, Administrator
  Edycja strony: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • 17.09.2019 14:02, Administrator
  Edycja strony: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • 28.07.2017 14:37, Administrator
  Edycja strony: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Informacje

Liczba wyświetleń: 398
Utworzono dnia: 31.03.2017