Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gopsostrow.naszbip.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopsostrow.naszbip.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 26.10.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.10.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej gopsostrow@vp.pl lub telefonicznie 29 74 52191

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 ,07-300 Ostrów Mazowiecka.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. gen. Władysława Sikorskiego gdzie zastosowany jest podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych, drugie z tyłu budynku bez możliwości wejścia osób niepełnosprawnych (schody).

• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.
• W holu po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się informacja (punkt informacyjny), w którym udzielana jest wszelka pomoc osobom z niepełnosprawnością.

W przypadku gdy interesant niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, pracownik po zdefiniowaniu potrzeby interesanta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie sekcję organizacyjną Ośrodka. Pracownik merytorycznie realizujący obsługę wykonuje czynności przy wydzielonym stanowisku w pomieszczeniach Ośrodka  na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik Ośrodka służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Ośrodka. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi interesantów niepełnosprawnych, interesantów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, którzy zgłaszają taką potrzebę.

• W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej, informacja taka zapewniona jest w sposób głosowy (punkt informacyjny).

• Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

• Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

• Przed budynkiem od ul. gen. Władysława Sikorskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

• Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:  w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: gopsostrowmaz@vp.pl
3. przesyłania faksów na numer 29 74 68 600
4. korzystania z platformy e-PUAP.

Załączniki:

raport dostępności

Utworzono dnia 23.03.2021, 12:27

Historia publikacji

  • 23.03.2021 12:28, Administrator
    Edycja strony: Oświadczenie w sprawie dostępności
  • 23.03.2021 12:27, Administrator
    Dodanie załącznika: raport dostępności
  • 09.12.2020 10:35, Administrator
    Edycja strony: Oświadczenie w sprawie dostępności

Informacje

Liczba wyświetleń: 95
Utworzono dnia: 09.12.2020