Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Statut

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zwany dalej „Ośrodkiem" jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną na mocy uchwały Nr X/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2.Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)[1],

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)[2],

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)[3],

4) niniejszego Statutu.

§ 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Ostrów Mazowiecka,

2) Wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka,

3) Kierowniku - należy rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

4) Ośrodku - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

5) Statucie - należy przez to rozumieć statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3.

Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Ostrów Mazowiecka.

§ 4.

Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

Ośrodek realizuje zadania:

1) zlecone Gminie przez administrację rządową w zakresie ustalonym przez ustawy,

2) własne Gminy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę.

§ 6.

Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych

ustaw należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) analiza i ocena zjawisk tworzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń,

5) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń alimentacyjnych, w tym przekazywanie informacji właściwym organom, określonej w odrębnych przepisach,

6) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

7) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

8) przyznawanie i wypłacanie świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym,

9) koordynowanie działań dotyczących realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego,

10) pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

11) praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom, stwarzająca możliwości do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

12) realizacja zadań wynikających z rządowych programów,

13) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

14) wspieranie działalności osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej działających na rzecz pomocy społecznej,

15) współdziałanie i współpraca z samorządem gminnym, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,

16) współpraca z samorządem wojewódzkim i powiatowym, administracją rządową, oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,

17) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [4].

Rozdział III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 § 7.

1. Ośrodek wykonuje zadania we współpracy z placówkami i instytucjami, których statutowym celem jest między innymi realizacja zadań określonych odrębnymi przepisami, o których mowa w § 6.

2.W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 w Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne i stanowiska pracy ustalone w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 8.

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który :

1) kieruje działalnością Ośrodka,

2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

3) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek podporządkowany jest Radzie.

§ 9.

1. Wójt może upoważnić Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz przekazywania informacji właściwym organom określonej w odrębnych przepisach, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej należących do właściwości gminy.

2. Upoważnieniemoże być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika w sprawach wynikających z odrębnych przepisów,

3. Rada może upoważnić Kierownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z odrębnych przepisów.

§ 10.

Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 11.

Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i zatwierdzony przez Wójta.

§ 13.

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 14.

Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje oraz zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Rozdział IV

 GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15.

1. Ośrodek prowadzi działalność jako budżetowa jednostka organizacyjna Gminy.

2. Działalność finansowana jest z budżetu Gminy, przy czym zadania zlecone Gminie, a realizowane przez Ośrodek finansowane są ze środków budżetu państwa.

3. Obsługę finansowo - księgową prowadzi główny księgowy Ośrodka.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest coroczny plan finansowy uchwalany przez Radę.

5. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

Statut Ośrodkowi nadaje Rada.

§ 17.

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu dla jego uchwalenia.

§ 18.

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w § 4 niniejszej uchwały.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY    

Tadeusz Jabłonka 

 

 

 

[1] tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku,poz. 594

[2] Dz.U.z 2013r.,poz.182 z późn.zm.

[3] Dz.U. z 2013r.,poz.885 z późn.zm.

[4] ze zmianą wprowadzoną przez §1 uchwał Nr XXII/253/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały NrXXXIX/336/10 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, który wszedł w życie 9 lipca 2013r.

Historia publikacji

  • 28.03.2017 09:17, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 28.03.2017 08:54, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 28.03.2017 08:31, Administrator
    Edycja strony: Statut

Informacje

Liczba wyświetleń: 424
Utworzono dnia: 26.10.2016